Misija i vizija Doma zdravlja Vračar

Pažnja, otvara u novom prozoru. Štampa

 

 

 

Tekst oglasa

Pažnja, otvara u novom prozoru. Štampa

petak, 12 septembar 2014 12:19

 

 

 

На основу чланова 132  и 133 Закона о здравственој заштити (''Службени гласник РС'' број 107/05, 72/09-др. закон, 88/10, 99/10, 57/11) и чланова 19 и 27 Статута Дома здравља ''Врачар'', Управни одбор

 

ДОМА ЗДРАВЉА ''ВРАЧАР''

 

На основу Одлуке Управног одбора Дома здравља ''Врачар'', од 29. 08. 2014. године,  расписује конкурс за избор и именовање

 

директора Дома здравља ''Врачар''

за мандатни период од 4 године

 

За директора Дома здравља може бити именовано лице које поред прописаних општих услова има:

I

-         завршен медицински или  стоматолошки или фармацеутски факултет,

-         најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите

 

или

 

II

 

-         завршен правни или економски факултет,

-         завршену едукацију из области здравственог менаџмента,

-         најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите.

 

Документација потребна за пријаву:

 

- пријава на конкурс,                                                                        - радна биографија

- диплома (доказ о стручној спреми),                                 - извод из матичне књиге рођених

- доказ о завршеној едукацији из области здрав-               - уверење о држављанству

ственог менаџмента (за кандидате под бројем II)            - лекарско уверење,

- фотокопија радне књижице,                                              - уверење да није осуђиван

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.

 

Пријаве слати на адресу:

 

Дом здравља ''Врачар''

У Београду, улица Бојанска број 16

(са назнаком: ''За конкурс'')