Специјалистичка служба

Начелник службе : Специјалиста интерне медицине др. Љиљана Мрвошевић Маројевић, специјалиста интерне медицине
Одговорна сестра: Биљана Младеновић ВМС

 

Specijalističke službe

У оквиру специјалистичке службе, Дома здравља Врачар, функционишу четири одељења и то:

  • Одељење интерне службе
  • Одељење офталмологије
  • Одељење ОРЛ
  • Одељење менталног здравља и неурологије

 


Одељење интерне медицине

Вршимо специјалистичко-консултативне прегледе.
Примењујемо разноврсне дијагностичке методе (ЕКГ, Холтер крвног притиска, Холтер ЕКГ, ехокардиографија).
Обављају се интернстички прегледи, са посебно оспособљеним кадром за кардиологију,  хематологију и ендокринологију.

Прегледи се заказују уз упут изабраног лекара.

Телефон: 011/3402-532, радним даном од 7.00 до 20.00 часова
Одељење оториноларингологије

Дијагностика и терапија ОРЛ обољења.
Испитивање слуха код деце и одраслих, аудиометриски и тимпанометриски преглед слуха.
Испирање ушију.
Терапија акутних и хроничних запаљенских процеса у ушима /аспирациа/
Инхалације.

Прегледи се заказују уз упут изабраног лекара.

Телефон: 011/3402-577 , радним даном од 7.00 до 20.00 часоваОдељење офталмологије

У офталмолошком кабинету се обављају превентивни прегледи како мале деце, тако  и  школске деце. Збрињавају све акутне тегобе и хроничне сметње код одраслих и деце.

У оквиру одељења, ради и ортооптичар. Прегледи се заказују уз упут изабраног лекара.

Телефон: 011/3402-601, радним даном од 7.00 до 20.00 часова.ОДЕЉЕЊЕ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ И НЕУРОЛОГИЈУ

ЗАПОСЛЕНИ

Три лекара специјалисте/један неуропсихијатр,неуролог и психијатар/

Дипломирани психолог

Један социјални радник

Две медицинске сестре

Рад се одвија у две смене.

Методологија рада,према савременим принципима струке, подразумева тимски рад у коме учествују,поред лекара специјалисте и здравствени сарадници /психолог и социјални радник/

Услуге/делокруг рада/

Лекари

Специјалистички прегледи/дијагностика из  терапијских и форензичких разлога/,уз спровођење адекватног амбулантног третмана./медикаментозног,психотерапијског/

Учешће у тимско-дијагностичкој обради.

Здравствено васпитни рад/групни и индивидуални/

У оквиру здр.васп.рада посете  школи за децу са посебним потребама „Душан Дугалић“у циљу решавања проблема адаптације деце на школу./неуропсихијатар ,психолог и социјални радник /

Учешће у Комисији за процену степена ометености деце у психофизичком развоју-

У договору и према потребама Центра за соц.рад,кућне посете пацијентима,које није могуће обсервирати у установи.

Рад са лекарима у оквиру Обавезног лекарског стажа из неурологије и психијатрије

Психолози

Психолошка експлорација личности,из диференцијално дијагностичких,терапијских и форензичких разлога.

Ућешће у тимско дијагностичкој обради.

Учешће у раду Комисије за процену степена ометености деце у психофизичком развоју.

Индивидуална и групна психотерапија у различитим психотерапијским модалитетима.

Саветовање.

Здравствено-васпитни рад.

Рад у развојном саветовалишту

Едукативни рад у школи родитељства

Менторски рад са студентима психологије у оквиру редовне клиничке праксе и са психолозима приправницима.

Социјални радник

Узима социјалну анамнезу  у сврху  тимске процене менталног стања пацијента и прављена плана лечења

Спроводи социотерапијско саветовање у смислу подршке и оснаживања пацијента у циљу превазилажерња  кризног стања

Учествује у раду тима  службе.

Ради у комсији за  процену степена ометености деце  у развоју( организује рад комсији, заказује комисију  прима документацију, налазе и мишљења  шаље надлежним службама)

Сарађује са свим инстутуцијама на локалном нивоу битним за функционисање пацијента.

Сарађује са свим службама унутар дома здравља

Одлази на трен ради увида у социјално породичне оклности у којима клијент живи и прикупљање адекватних хетероанамнестичких података ( са лекрима службе, патронажном службом, представним надлежног ЦЗСР-а)

У оквиру здр.васп.рада посете  школи за децу са посебним потребама „Душан Дугалић“у циљу решавања проблема адаптације деце на школу

Рад у саветовалишту за младе.

Кординира рад Тима за превцнију и сузбијање насиља у пордици